מלאו עוד היום הנחיות רפואיות מקדימות
או ייפוי כוח רפואי

//

הנחיות רפואיות מקדימות וייפוי כוח רפואי מהווים נדבך חשוב במימוש זכותו של אדם לבחור את הטיפול הרפואי/סיעודי שיוענק לו בהתאם לרצונו ותפיסת עולמו הערכית. מדובר בזכות בסיסית באחד הצמתים המכריעים במהלך חייו של אדם וכל שכן כשמעמדו וסמכותו הולכים ומתדלדלים לצד תלות גוברת במערכת הרפואית ובבני משפחתו.

ככל שהקרובים שלכם יבינו את רצונותיכם, כך יוכלו לקבל החלטות טובות עבורכם במידה ואי פעם תהיו במצב בריאותי קשה שישפיע על יכולת התקשורת.

מי יכול לתת הנחיות מקדימות או ייפוי כוח?

 • על פי חוק, כל מי שמלאו להם 17 שנה והם כשירים לקבל החלטות, בין אם הם חולים ובין אם הם בריאים, יכולים לתת הנחיות רפואיות מקדימות או למנות מיופי כוח.
 • כל עוד בני האדם צלולים ובהכרה מלאה, רצונם הוא הקובע. ההנחיות הרפואיות המקדימות או ייפוי הכוח ייכנסו לתוקף רק במידה שיהיו במצב בלתי כשיר לקבל החלטות.
 • ניתן לבחור למלא רק את טופס "הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי" או לחילופין רק "טופס ייפוי כח למתן הנחיות רפואיות".
 • ההנחיות או ייפוי הכוח ניתנים להארכה או לביטול.

הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה הנוטה למות

 • טופס זה מפרט לגבי טיפול רפואי עתידי, במצב של חולים נוטים למות שאינם בעלי כשרות להחליט החלטות (למשל עקב חוסר הכרה, דמנציה וכד').
 • הטופס משקף את רצון החותמים עליו בהימנעות מטיפולים רפואיים או לחלופין, בקבלת טיפולים רפואיים להארכת חיים.
 • הוראה להארכת תוקפן של הוראות רפואיות מקדימות או ייפוי כוח– ההנחיות הרפואיות המקדימות תקפות חמש שנים מיום החתימה וניתן להאריך אותן מדי חמש שנים באמצעות מילוי טופס זה.
 • הוראה לביטול הנחיות רפואיות מקדימות או ייפוי כוח– בכל עת, ניתן לעדכן את ההנחיות באמצעות מילוי הטופס מחדש או לבטל את ההנחיות באמצעות מילוי טופס זה.

 ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול בחולה הנוטה למות – נוסח מקוצר

 • טופס זה מיועד למילוי בידי מי שמעוניינים למנות מיופי כוח, כדי שיהיו מוסמכים להחליט במקומם על הטיפול הרפואי שיינתן להם אם יוגדרו כחולים הנוטים למות שאינם בעלי כשירות, או חולים הנוטים למות בשלב סופי שאינם בעלי כשירות.
 • הטופס מיועד לאנשים שבזמן מילוי הטופס מוגדרים כ"בריאים", ומכיל שתי חלופות לבחירת נותני ייפוי הכוח:
  • חלופה א'
  • מיופי הכוח יוכלו לקבל כל החלטה בדבר טיפול רפואי או אי טיפול רפואי בנותני ההנחיות, כמפורט בטופס. בחירה בחלופה זו פוטרת את נותני ההנחיות מצורך בקבלת הסבר מרופא או מאחות מוסמכת על המונחים הרפואיים, במידה שלא הוגדרו כחולים הנוטים למות.
  • חלופה ב'
  • בסמכותם של מיופי כוח לפעול בהסכמה למתן טיפול רפואי חריג – מאריך חיים.
 • ייפוי כוח נוסח מקוצר תקף לחמש שנים מיום החתימה וניתן להאריך אותו מדי חמש שנים.
 • במידה ומולאו טפסי "הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי" וגם "יפויי כוח למתן הנחיות רפואיות", יגברו בדרך כלל הנחיות המטופלים על החלטות מיופיי הכוח.

 

השותפים שלנו

פרס
NRG
נעמי
matana
פדרציה
G
הורביץ
UJA
מכבי
נוף
בית בלב
אבות
זהב
מטב
בית-הדר